cancelhandspiggyplay-smallshield
Blijf op de hoogte:
Schrijf u in voor de nieuwsletter:

Inbreng SGP Algemene beschouwingen

01.11.2018Door Redactie

Inbreng SGP Algemene beschouwingen

Op Donderdag 1 November waren er in de Apeldoornse Gemeenteraad de algemene beschouwingen over de meerjarenprogrammabegroting 2019-2022. De bijdrage van de SGP vindt u hieronder.

Geachte voorzitter, beste collega’s en inwoners,
Wij beginnen onze bijdrage met een vraag. Waar zou u naar toe gaan als u iemand iets opvallends van Apeldoorn zou willen laten zien? Dat hoeft overigens niet undercover. Ook in gewone outfit komen volgens mij de meeste van u wel achter de waarheid en realiteit van alle dag… Maar, nogmaals de vraag: als u iets in Apeldoorn zou willen laten zien, wat voor onderwerp zou u dan uitkiezen?

U bent misschien nieuwsgierig naar de keuze van de SGP. Voor ons is dit niet eenvoudig. Er zijn bijvoorbeeld vele mooie projecten rond mensen met problemen of initiatieven rond duurzaamheid. Maar voor onze keuze vanavond willen wij u meenemen naar een dorp aan de rand van Apeldoorn. In dat dorp zijn de mensen over het algemeen zelfredzaam, er is sociale cohesie, er is ondernemerszin, het ziet er goed onderhouden uit, de natuur is prachtig en men gaat over het algemeen zorgvuldig met geld om. Je moet het eerst verdienen, voordat je het uitgeeft. Daar kan de gemeente nog iets van leren…

Maar dan komt er iets dat de SGP zeker in dat dorp aan de rand van Apeldoorn aanspreekt: de Bijbelse beginselen zijn voor veel mensen een belangrijk uitgangspunt. Men weet dat de praktijk weerbarstig is en gepaard gaat met fouten en gebreken, maar velen realiseren zich toch dat er geleefd moet worden naar hetgeen de Heere God in de Bijbel zegt. Op die gehoorzaamheid rust Gods zegen. Men weet dat we om Gods hulp en bijstand, maar ook om vergeving voor onze fouten mogen vragen.

Die christelijke notie is niet alleen in Uddel, want u begreep al dat het om dit dorp ging, van belang, maar geldt voor ons allemaal. Christelijke beginselen als zondagsrust, naastenliefde en rentmeesterschap voor de schepping zijn essentieel en vormen voor onze partij al vanaf de oprichting in 1918 -dus 100 jaar geleden- het uitgangspunt. De SGP blijft daarom bijvoorbeeld de koopzondagen en allerlei Godonterende uitingen in het culturele leven een verdrietige en ernstige zaak vinden.

De genoemde kenmerken van Uddel spreken de SGP aan. Maar wij zouden meer van onze mooie gemeente willen laten zien. Onze wijken en dorpen zien er over het algemeen goed uit. Er zijn in Apeldoorn echter ook problemen en die behoeven zeker aandacht -straks komen we daar op terug, maar over het algemeen gaat het in onze gemeente goed, zeker in vergelijking met grote gebieden in deze wereld waar sprake is van bijvoorbeeld armoede, oorlog of andere ingrijpende problemen. Laten we daar dankbaar voor zijn en het niet als vanzelfsprekend beschouwen.

In dat perspectief is het heel waardevol dat we over ruim een jaar mogen herdenken dat we 75 jaar geleden zijn bevrijd na een zeer gruwelijke oorlog. De SGP vindt het belangrijk dat we de bevrijding op een waardige wijze kunnen vieren en dient daartoe een motie in.

Dat het in Apeldoorn goed gaat, constateert ook het college in de MPB terecht (pag. 12). De moeilijke jaren van ingrijpende bezuinigingen zijn vooralsnog voorbij en er is weer geld om te investeren. Ook dat is op sommige terreinen nodig.

Toch wil de SGP hier vooraf wel een opmerking bij maken. Mede door de grote bezuinigingen zijn de financiële reserves van Apeldoorn beperkt. Laten we leren van het verleden. Apeldoorn heeft in het verleden meerdere malen te kampen gehad met grote verliezen. Reserves, ook al voldeden ze soms aan de normen, bleken onvoldoende.

In de Bijbel staat een duidelijk voorbeeld hoe hiermee om te gaan. Wellicht kent u de geschiedenis van de wijze Joodse man Jozef aan het hof van de Egyptische farao. Hij adviseerde farao om in de rijke jaren te sparen, zodat er ook in de magere jaren voldoende voedsel was. De wijze raad werd gelukkig opgevolgd.

Ook nu weten we dat er na een periode van economische bloei weer een neergang zal komen. De SGP vindt het daarom belangrijk om de reserves te versterken. We zullen daarom een amendement indienen, want we moeten op de kleintjes letten.

De SGP vindt het belangrijk dat de gemeente zich richt op de kerntaken zoals een veilige leefomgeving, een goed sociaal beleid, goede onderwijsvoorzieningen en duurzaamheid. Voor de uitvoering hiervan is een compacte, efficiënte, effectieve en klantvriendelijke ambtelijke organisatie nodig. Mede met het oog op een sober financieel beleid moeten we voorzichtig zijn met uitbreiding van het aantal werknemers. Bij de technische vragen heeft de SGP hier al aandacht voor gevraagd, maar dat willen we via een motie expliciteren. Ook zijn wij kritisch over de vele inhuur van dure mensen.

Zoals gezegd is de SGP zeker niet tegen investeringen. Wel moet helder zijn wat we met die investeringen willen bereiken. In welke mate draagt het gevraagde geld bij aan het realiseren van de ambities? Waarom is het voorgestelde bedrag nodig? Bij bijvoorbeeld het voorstel van het college voor de 1 miljoen euro voor een bedrijfsvoeringsreserve. Hiervoor wordt een magere onderbouwing gegeven. Deze moet juist helder zijn, vooral ook met het oog op de controlerende taak van de gemeenteraad.

Een belangrijke taak van de gemeente is het voeren van een goed sociaal beleid. We mogen onze inwoners met problemen niet in de kou laten staan. Gelukkig heeft dat ook voor het college prioriteit. Dat waardeert de SGP zeer. Laat Apeldoorn een warme sociale gemeente blijven. Daar zet de SGP zich voor in. We hebben hart voor Apeldoorn.

Op sociaal terrein wordt de gemeente geconfronteerd met grote tekorten bij de jeugdhulp. Het college maakt hier onder andere via lobbyen richting Den Haag om meer geld werk van. Ga daarmee door.

Extra aandacht vraagt de SGP ook voor mensen die hun handen uit de mouwen steken om anderen te helpen. We doelen op vrijwilligers en mantelzorgers. Het wordt steeds belangrijker om hen goede ondersteuning te bieden. Gelukkig is dit jaar het mantelzorgcompliment al verhoogd, maar het budget is niet structureel. De SGP vindt dat er volgend jaar een goed uitgewerkt plan moet komen op het gebied van vrijwilligerswerk, mantelzorg en respijtzorg, zodat de raad een meerjarige lijn kan vaststellen.

Wij vragen ook extra inzet voor buurten met een stevige problemen, want die zijn er helaas ook in Apeldoorn. Voor de landelijke televisiezender SBS6 heeft hier recent iemand allerlei behartenswaardige woorden over gezegd. Dat was een zekere Peter de Jong (burgemeester Berends undercover). In verschillende buurten is extra aandacht nodig voor de aanpak van overlast van bijvoorbeeld geluid en drank en voor het bereiken van meer sociale samenhang. De ter zake gedane opmerkingen van Peter de Jong mogen niet zonder gevolgen blijven. Die muis krijgt een staartje. Daarom dient de SGP met een knipoog naar onze inmiddels weer keurig in het pak gestoken burgemeester de motie ”Het staartje van de burgemeester” in.

Naast de waardering die de SGP heeft voor de voorliggende MPB staan er jammer genoeg ook zaken in waar wij kritisch over zijn. Weer wordt er extra geld uitgetrokken voor topsport. Dat vinden wij geen kerntaak van de overheid, maar toch steken wij daar grote bedragen in. Sport en bewegen is gezond, maar laten we dat op een andere manier ondersteunen. Daarbij denkt de SGP bijvoorbeeld aan het voorstel om schoolpleinen uitdagender in te richten en openbaar te maken, zodat het voor jongeren sportiever en interessanter wordt. De SGP komt met een voorstel om dit sneller op te pakken.

Ook over de manier waarop het college extra geld wil investeren in kunst in de openbare ruimte is de SGP kritisch. Laten we hier voorzichtiger mee omgaan en er de omwonenden nadrukkelijker bij betrekken. Over de grote en langdurige impulsbijdrage voor ACEC zijn we eveneens kritisch. Ten aanzien van beide onderwerpen dienen wij een voorstel in.

Aandacht voor goed onderhoud van de openbare ruimte vindt de SGP heel belangrijk. Dat kan en moet beter. Met een motie zullen wij dat benadrukken. Wij zijn blij met de aandacht voor het Uddelermeer. De SGP hoopt dat het college druk blijft uitoefenen op alle betrokkenen om te kijken of het meer weer geschikt gemaakt kan worden als zwemwater.

Wij vragen ook aandacht voor de parkeertarieven. Op maandag moet in de parkeergarage Marktplein net als op andere doordeweekse dagen het lage tarief gelden. Bovendien willen wij dat de gebruiker per minuut gaat betalen. Dat is eerlijker dan het naar boven afronden. Hiervoor dienen we samen met het CDA een motie in.

Een belangrijke pijler onder het beleid is duurzaamheid. De SGP onderschrijft dat. Van groot belang is dat het college oog heeft voor grootschalige projecten zoals parken met zonnepanelen, maar daarnaast ook kleinschalige initiatieven stimuleert.

Positief vinden wij dat de ozb alleen wordt aangepast aan de inflatie. We moeten de lasten voor de inwoners zo beperkt mogelijk houden.
Zorgen hebben wij over de trage woningbouw. Wij roepen het college op dat steviger op te pakken. Uitbreiding van de bedrijventerreinen is nodig. Wij denken daarbij aan Ecofactorij 2.

Afrondend. Apeldoorn staat er weer duidelijk beter voor. Dat is een voorrecht. Maar hoe gaan we verder? Daarbij willen wij u nadrukkelijk vragen om een betrouwbaar kompas te volgen. Dat zijn de Bijbel en de Tien Geboden. God heeft deze gegeven als leefregels. De samenvatting hiervan is later door Jezus Christus gegeven: “God lief te hebben boven alles, en je naaste als jezelf.”

Dat is niet eenvoudig. Maar wat daarbij helpt is de blik naar boven te richten. Of met de woorden van ons volkslied: ”Mijn schild ende betrouwen, zijt Gij, o God, mijn Heer!” Wij wensen u dat allen toe.