cancelhandspiggyplay-smallshield
Blijf op de hoogte:
Schrijf u in voor de nieuwsletter:

SGP bemiddelt bij hard debat over begroting

19.12.2019Door Gerard ten Voorde

De gemeente Apeldoorn verkeert in Financieel zwaar weer. Na het vaststellen van de Voorjaarsnota, de lopende gemeentebegroting, kreeg Apeldoorn vlak voor de zomer onverwacht nieuwe, zware financiële tegenvallers voor haar kiezen. Bij ongewijzigd beleid zou het tekort oplopen tot 23 miljoen euro in 2023, grotendeels veroorzaakt door tekorten in het zorgdomein. Bovendien snijdt het Rijk in de bijdrage voor Apeldoorn, oplopend tot 6,3 miljoen euro. ,,Een somber beeld”, stelt het college in de Meerjarenprogrammabegroting (MPB), het huishoudboekje van de gemeente. Het college heeft daarom, onder het motto ”Samen de schouders eronder”, een pakket bezuinigingen op tafel gelegd om de begroting sluitend te krijgen. De gemeenteraad boog zich eind november over de voorstellen. SGP-fractievoorzitter Henk van den Berge en SGP-raadslid Jan Kloosterman blikken terug.

 

Hoe somber is het beeld?

Henk: ,,Apeldoorn moet fors ingrijpen, het college staat met de rug tegen de muur. De uitgaven stijgen sterk, terwijl de inkomsten niet toenemen. Het sociale domein wordt daarbij helaas zwaar getroffen. Via de kaasschaafmethode is op veel posten gekort. Bovendien stijgt de ozb met 7,2 procent en de afvalstoffenheffing met 60 euro per jaar.”

Jan: ,,De onzekerheden zijn groot. Het effect van de bezuinigingen is lastig in te schatten. De gemeente moet niet alleen snijden in luxe uitgaven, maar ook in de dagelijkse boodschappen.”

Henk: ,,Het college wil bijvoorbeeld 25 procent minder uitgeven aan het Centrum Jeugd en Gezin. Maar waarom 25 en niet 20 of 30 procent? De onderbouwing is onduidelijk, vooral in het sociaal domein.”

 

Hoeveel pijn doen de bezuinigingen?

Henk: ,,Het Rijk houdt miljarden euro’s over, maar kort de gemeenten. Dat is wrang. Den Haag moet meer doen om de tekorten in het sociale domein op te lossen. En gemeenten moeten meer tijd krijgen om de zorgtaken goed op te pakken.”

Jan: ,,De vraag is waar de bezuinigingen in de zorg terechtkomen. De SGP is bang dat deze de hulpvragers raken. Dat is een kwetsbare groep. We kunnen hen toch niet op straat zetten?”

 

Welke insteek kiest de SGP?

Henk: ,,De SGP legt belangrijke andere accenten. Minder bezuinigen op de zorg, minder sterke stijging van de ozb. Het college snoeit fors op het sociale domein, terwijl topsport en topevenementen, Orpheus en Gigant, teveel buiten schot blijven.”

Jan: ,,Dat is niet uit te leggen.”

Henk: ,,CDA, VVD en SGP waren altijd zeer terughoudend met een ozbverhoging. CDA en VVD slikken nu een verhoging met 7,2 procent. De SGP blijft tegen.”

Jan: ,,Het college haalt tonnen weg bij duurzaamheid, terwijl de uitdagingen enorm zijn. De doelstellingen waren zonder bezuinigingen al nauwelijks te halen. De geloofwaardigheid van de gemeente staat op het spel. Hoe moet de burger dit nog snappen?”

 

Zet de raad er samen de schouders onder?

Henk: ,,Bij de behandeling van de Meerjarenbegroting in de raad was er deze keer een opvallend grote kloof tussen coalitie en oppositie. Die is niet eerder zo groot geweest. Apeldoorn kent een traditie van samenwerking. Zorgvuldig en waardig. De coalitiepartijen vormden nu echter een front, terwijl de toon in het debat hard was. Bijna alle voorstellen van de oppositie werden door de coalitiepartijen afgewezen. Ook spraken zij denigrerend over een tegenbegroting van de CU. Oké, deze was laat ingediend, maar daarom kun je die nog wel serieus bespreken, toch? Het debat verkrampte.”

 

Hoe komt dat?

Henk: ,,De coalitiepartijen hebben zware onderhandelingen moeten voeren om de begroting op tafel te kunnen leggen. Dan is de ruimte vervolgens beperkt.”

Jan: ,,Bij college en raad heerst wrevel over SP en Partij voor de Dieren. Zij wijzen de begroting op voorhand af. Zonder discussie. Andere oppositiepartijen doen dat niet. PvdA, CU en SGP worden daarom in de wandelgangen ”de constructieve drie” genoemd.”

 

De sfeer was slecht. Kan de SGP dan iets betekenen?

Jan: ,,Henk heeft in de pauze, als nestor van de raad, de fractievoorzitters bij elkaar geroepen. Jongens, inhoudelijk verschillen wij van elkaar, maar kan de toon niet anders? Na de pauze was de opstelling beter. Mooi om daar een rol van betekenis in te kunnen vervullen.”

 

Hoe kijken jullie terug?

Jan: ,,Een vitaal debat is belangrijk, maar kwam helaas niet uit de verf. Voor de coalitie was het belangrijk om steun van de oppositie te krijgen. Dat is niet gelukt. Daar hebben ze flink buikpijn van.”

Henk: ,,De begroting is met 24 stemmen voor, 15 tegen aangenomen. Dat er zoveel tegenstemmen waren, is niet eerder gebeurd. Ook de SGP was tegen. Daarvoor golden allereerst principiële redenen. In de begroting staan verschillende maatregelen die in strijd zijn met de Bijbelse uitgangspunten. Bovendien waren wij het oneens met de grote ozb-verhoging en de keuzes van het college ten aanzien van verschillende belangrijke bezuinigingen. De SGP wil vanuit onze christelijke uitgangspunten meer aan zorg en duurzaamheid uitgeven en minder aan met name dure cultuurinstellingen, topsport en topevenementen. ”