cancelhandspiggyplay-smallshield
Blijf op de hoogte:
Schrijf u in voor de nieuwsletter:

Verkeersveiligheid Apeldoorn-West

13.03.2018Door Jan Kloosterman

SGP vraagt helderheid over verkeersmaatregelen op de kruising Asselsestraat/Laan van Spitsbergen

De SGP-fractie was onaangenaam verrast te merken dat burgers overvallen zijn door de plannen om verkeerslichten te plaatsen bij de kruising Asselsestraat/Laan van Spitsbergen. Plannen om deze kruising veiliger te maken steunen wij van harte. Omwonenden voelen zich in de laatste maanden echter onvoldoende meegenomen en krijgen voor hun gevoel te weinig gehoor. Reden voor de SGP om hier actualiteitsvragen over te stellen en contact te hebben met bewoners rondom deze kruising.

Tijdens de Raadsvergadering op 8 februari jl. vroeg de SGP ook al aandacht voor verkeersveiligheid en verkeersoverlast in Apeldoorn West. Onze fractie vroeg om prioritering van de genoemde items voor er sprake zou zijn van een verdere uitbreiding van attracties in Apeldoorn West. Wij vonden en vinden dat na alle overlast voor burgers er nu eerst een verbetering van de verkeersknelpunten moet komen. Het meenemen en horen van burgers in Apeldoorn West vraagt daarbij na alle teleurstellingen om bijzondere aandacht.

Zowel de communicatie als het afwegingsproces rondom de plannen voor de de kruising Asselsestraat/Laan van Spitsbergen zijn voor ons niet helder. Verkeersveiligheid en draagvlak onder bewoners zijn voor de SGP belangrijke speerpunten. Dat bracht ons tot de volgende vragen:

  1. Is het college van mening dat de direct omwonenden en betrokken wijkraden voldoende en tijdig betrokken zijn het proces om tot de nu voorgestelde plannen en planning te komen? Zo ja, waarom?
  2. Wat is de reactie van het college op de laatste correspondentie rondom de brandbrief van de wijkraad Brink en Orden?
  3. Het college wil bezwaren van direct omwonenden serieus nemen en meldt er in één adem bij dat er van uitstel of afstel geen sprake zal zijn. Welke uitgestoken hand biedt het college de omwonenden in reactie op hun bezwaren?
  4. Hoe heeft het afwegingsproces tussen juli 2017 en 20 februari jl. er uit gezien? Wanneer waren bewoners en de wijkraden hierbij betrokken?
  5. Het college schreef op 27 februari dat voetgangers en fietsers veilig en comfortabel moeten kunnen oversteken. Welke argumenten geven in deze situatie de doorslag om te kiezen voor verkeerslichten bij de kruising Asselsestraat/Laan van Spitsbergen? Welke communicatie hierover gaat nog volgen richting alle betrokken bewoners en wijkraden?

Via https://apeldoorn.raadsinformatie.nl/vergadering/467413/Raadsvergadering%2008-03-2018 kunt u de reactie van de wethouder op onze vragen nakijken. We hebben gepleit om inzichtelijk te maken waarom er voor verkeerslichten gekozen is. Ook hebben we de wethouder meegegeven om met een tijdelijke maatregel te beginnen zodat helder wordt wat wel en wat niet werkt.