cancelhandspiggyplay-smallshield
Blijf op de hoogte:
Schrijf u in voor de nieuwsletter:

SGP wil extra hulp voor mantelzorgers

17.03.2018Door Henk van den Berge

SGP wil extra hulp voor mantelzorgers

Mantelzorg wordt steeds belangrijker. Omdat mensen langer thuis wonen en de samenleving vergrijst, zijn er meer mantelzorgers nodig. Maar uit onderzoek blijkt dat veel mantelzorgers kampen met overbelasting. Om hen te helpen moet de gemeente Apeldoorn volgens de SGP extra hulp bieden. We moeten de mantelzorgers ontlasten, zodat ze de zorg voor de ander langer vol kunnen houden. Daarbij hoort een goede respijtzorg. Dit houdt bijvoorbeeld in dat mantelzorgers tijdelijk (bijvoorbeeld een of enkele dagdelen) hun zorgtaak overdragen aan een ander. Het is belangrijk dat de gemeente hier meer aandacht aan gaat besteden. De SGP dringt daarop aan in vragen aan het college van burgemeester van wethouders.

Regelmatig komen er problemen rond de mantelzorg in het nieuws. Afgelopen donderdag verscheen een onderzoek van zes belangenverenigingen (mijnkwaliteitvanleven.nl/nieuws). Zij vinden dat er meer aandacht moet zijn voor de mantelzorgers. Daarbij wordt vooral op het grote belang van goede respijtzorg gewezen, omdat er veel overbelaste mantelzorgers zijn, terwijl er nog te weinig gebeurt om hen te ondersteunen. Ook de Tweede Kamer benadrukte dat donderdag in een debat.

De afgelopen jaren heeft de Apeldoornse SGP-fractie de problemen in de mantelzorg in onze gemeente verschillende keren aan de orde gesteld. Wij vinden het erg belangrijk dat deze problematiek, zoals de overbelasting van mantelzorgers, echt wordt aangepakt. Bij het zoeken naar oplossingen is de respijtzorg van groot belang. Daar zit echter wel een groot probleem. Volgens het onderzoek blijkt dat negen van de tien mantelzorgers in het afgelopen jaar geen gebruik heeft gemaakt van respijtzorg, terwijl 21 procent van de ondervraagden dat wel had willen doen. De SGP wil weten of Apeldoorn ook zo laag ‘scoort’.

Mezzo, de organisatie voor mantelzorgers, roept op te investeren in de kwaliteit en toegankelijkheid van de respijtzorg. In het regeerakkoord is tien miljoen euro gereserveerd voor respijtzorg. De vraag is wel hoe dit bedrag het beste kan worden uitgegeven. Zo moeten we volgens Mezzo investeren in deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Alleen dan kunnen ze de zorg volhouden die we als samenleving van hen verlangen.

Mezzo pleit er tevens voor dat organisaties die in de gemeente verantwoordelijk zijn voor mantelzorgondersteuning gefaciliteerd moeten worden met een respijtcoördinator. Op die manier kan de respijtzorg worden verbeterd. Een belangrijke taak van de respijtcoördinator is het coördineren en waarborgen van de kwaliteit van de vrijwilligers en het op elkaar afstemmen van behoeften van mantelzorgers, zorgvragers en het aanbod van de gemeente.

De SGP vindt dat de respijtzorg in Apeldoorn goed geregeld moet zijn. Daarom willen wij een helder overzicht van de stand van zaken en ook willen we weten wat de problemen zijn. Mantelzorgers hebben immers een verantwoordelijke taak. Daarom moeten zij goed worden toegerust en daarbij hoort een prima functionerende respijtzorg. De SGP vindt het dan ook gewenst dat de gemeente initiatieven neemt om de respijtzorg verder te verbeteren.

Gezien de problematiek rond de respijtzorg heeft de SGP de volgende vragen:

  1. Hoeveel mantelzorgers zijn er in Apeldoorn en welk deel daarvan maakt gebruik van respijtzorg?
  2. In welke mate worden mantelzorgers benaderd of gestimuleerd om gebruik te maken van respijtzorg?
  3. Welke vormen van respijtzorg gericht op bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en het ontlasten van mantelzorgers worden er in Apeldoorn aangeboden en hoe wordt daar gebruik van gemaakt?
  4. In welke mate wordt de respijtzorg vooral geleverd door het eigen informele netwerk van de cliënt (familie, vrienden en kennissen) of door vrijwilligers en organisaties?
  5. In welke mate is er in Apeldoorn speciale aandacht voor bijzondere risicogroepen, zoals mensen die zorgen voor iemand met een GGZ-problematiek, ouders die zorgen voor (meervoudig) gehandicapte kinderen en mensen die zorgen voor hun demente partner?
  6. Welke knelpunten zijn er rond mantelzorg en respijtzorg in Apeldoorn en hoe gaat het college deze in samenwerking met organisaties oppakken?
  7. Welke initiatieven neemt het college om de respijtzorg verder te verbeteren?
  8. Mezzo pleit voor de invoering van respijtcoördinatoren (Mezzo position paper respijtzorg). Zijn deze er in Apeldoorn al? Zo ja, hoe functioneert het? Zo nee, gaat het college zorgen voor respijtcoördinatoren? Waarom wel of niet?